ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრი (ცენტრი) არის არასამთავრობო, არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც დაარსდა 2011 წელს. ცენტრი დაფუძნდა დამოუკიდებელი ექსპერტების და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივით, რათა შეექმნათ ადგილობრივი დემოკრატიის, მოქალაქეთა ჩართულობის და დეცენტრალიზაციის პოპულარიზაციის პლატფორმა საქართველოს რეგიონებში. ცენტრის დაარსებით შესაძლებელი გახდა ადგილობრივ განვითარებაში ჩართული სვადასხვა აქტორების თანამშრომლობის და პატრნიორობის ინსტიტუციონალიზაცია, რომელიც მიმართულია ადგილობრივი განვითარების ხელშწყობისკენ, სახელმწიფო და ადგილობრივი სტრუქტურების გაძლიერებისკენ და ადგილობრივი თემების გაძლიერებისკენ.