მიზანი: ინტემუნიციპალური თანამშრომლობის შესაძლებლობათა კვლევა, საპილოტე მუნიციპალიტეტებისა და პროექტების იდენტიფიცირების ხელშეწყობა

ხანგრძლივობა: 20.05.2016 - 31.10.2017

დონორი: პროექტი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამა - ინსტიტუციური ჩარჩოს გაძლიერება.

განხორციელების არეალი: საქართველოს 6 რეგიონის 13 მუნიციპალიტეტი

სამიზნე ჯგუფი: სამიზნე მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციები (მერები, გამგებლები), რეგიონებში სახელმწიფო რწმუნებულები-გუბერნატორები, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასრუქტურის სამინისტრო

განმახორციელებელი: ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის ექსპერტიზის ცენტრი (DG II), ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლებების კონგრესი, ევროპის საბჭო

ბიუჯეტი: ხორციელდებოდა ექპერტთა გუნდის წევრების დაფინანსების გზით

პროექტის აქტივობები:

  1. ინტერმუნიციპალური თანამშრომლობის სფეროში არსებული სიტუაციის ანალიზი,
  2. საჭიროებათა ანალიზის მეთოდოლოგიური ჩარჩოს მომზადება (კანონმდებლობა, პრაქტიკა),
  3. საერთაშორისო ექსპარტთა გუნდის საინფორმაციო მხარდაჭერა,
  4. შესაძლო საპილოტე საქმიანობისათვის კონკრეტული სფეროებისა და მუნიციპალიტეტების გამოვლენა,
  5. შერჩეული მუნიციპალლიტეტების კლასტერების დახმარება იდენტიფიცირებული პროექტების მომზადების პროცესში,
  6. დაფინასებული პროექტების კონსულტირება პროექტის მთელი ციკლის განმავლობაში.

პროექტის შედეგები