მიზანი: ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებში მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების პოპულარიზაცია კანონმდებლობის სიახლეების შესაბამისად და მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოებისა და სათემო ორგანიზაციების, აგრეთვე საინიციატივო ჯგუფების გააქტიურება ამ პროცესში საზოგადოების ჩართულობის მხარდასაჭერად

ხანგრძლივობა: 14.07.2016 - 26.01.2017

დონორი: UNDP

განხორციელების არეალი: ქვემო ქართლი: თეთრიწყაროს, ბოლნისის, მარნეულის, გარდაბნის, დმანისის მუნიციპალიტეტები

სამიზნე ჯგუფი:

  • პირდაპირი ბენეფიციარები - 5 სამიზნე მუნიციპალიტეტის სსო-ების 100-მდე წარმომადგენელი
  • ირიბი ბენეფიციარები - სამიზნე მუნიციპალიტეტების სსო და სათემო აქტივისტები (750-ზე მეტი პირი 50-მდე დასახლებაში)

პარტნიორი ორგანიზაცია: ბოლნისის ენის სახლი (წამყვანი ორგანიზაცია)

ბიუჯეტი: ₾82,800

პროექტის აქტივობები:

  1. სამიზნე მუნიციპალიტეტებში იმ სათემო და აქტიურ მოქალაქეთა ჯგუფების შეკრება, რომლებიც უშუალოდ თემებთან მუშაობენ (100-მდე პირი),
  2. ჯგუფებისათვის ინფორმაციის გადაცემა (საკანონმდებლო სიახლეები და მომავალში შესაძლო პროგრამები) და ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა შესაბამის მუნიციპალიტეტებში ტრენინგთა ციკლის ჩატარების გზით (სულ 10 ტრენინგი),
  3. მომზადებული აქტივისტების/მულტიპლიკატორების მიერ თავიანთ თემებში (საშუალოდ 10 ტერიტორიული ერთეული თითო სამიზნე მუნიციპალიტეტში - სულ 50 დასახლება) მოსახლეობისათვის მშობლიურ ენაზე შეხვედრების ჩატარება,
  4. მულტიპლიკატორთა პერმანენტური კონსულტირება პროექტის გუნდის მიერ.