მიზანი: მყარი ნარჩენების მართვის ინტერმუნიციპალური სტრუქტურის ჩამოყალიბება

ხანგრძლივობა: 10.29.2016 - 31.10.2017

დონორი: პროექტი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამა - ინსტიტუციური ჩარჩოს გაძლიერება.

განხორციელების არეალი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, 3 მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტი

სამიზნე ჯგუფი: ქედის, შუახევის და ხულოს მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციები (გამგებლები, მუნიციპალური საწარმოები და ა(ა)იპ-ები), აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

განმახორციელებელი: ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის ექსპერტიზის ცენტრი (DG II), ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლებების კონგრესი, ევროპის საბჭო

ბიუჯეტი: ხორციელდებოდა ექპერტთა გუნდის წევრების დაფინანსების გზით

პროექტის აქტივობები:

  1. დაინტერესებულ მხარეებან (რეგიონისა და მუნიციპალურ საჯარო სტრუქტურებთან) თანამშრომლობის მემორანდუმების გაფორმება,
  2. გამოკევეთილი პრორიტეტული თემის (მუნიციპალური ნაჩენების მართვა) შესახებ შეფასების დოკუმენტის მომზადება,
  3. მიღებული დოკუმენტის განხილვა სტეიკჰოლდერების მონაწილეობით,
  4. შესაბამისი სტრუქტურის (ინტერმუნიციპალური საწარმოს სახით) ჩამოყალიბება,
  5. მყარი ნარჩენების სერვისის მიწოდების გეგმისა და ჩარჩო პროგრამების შემუშავება და მოდელირება.

პროექტის შედეგები